Eva Slámková

Co učím:
vinjása, jemná jóga, jin jóga

We do not use our body to get into the pose. We use the pose to get into our body.

SK

Som certifikovaná inštruktorka Vinyasa jógy s výcvikom v Barcelone a Yin jógy pod vedením Angely Jervis Read. Verím v rovnováhu a preto učím dynamickejšie aj jemnejšie štýly jógy.

Cieľom našej spoločnej praxe je, aby ste sa cítili nabití, priestornejšie a pokojne ukotvení v sebe a svete okolo. Na hodinách si okrem sily, mobility a flexibility vždy nájdeme priestor aj pre mindfulness, meditáciu a jogickú prácu s dychom.

Jógu vnímam ako živnú pôdu pre spájanie tela s mysľou a pre môj vlastný mier. Asanová prax mi zároveň dovoľuje skúmať môj ľudský potenciál, na ktorý som zvedavá stále viac.  Rada ju kombinujem s Vippasana meditáciou aby som si prečistila myšlienky a objavila nové perspektívy.

Moja cesta jógou začala pred viac než dekádou. Na počiatku som ju vnímala predovšetkým ako formu fyzického cvičenia. Postupom rokov som si v thajskom kláštore otvorila dvere k meditácii a tá mi toto vnímanie plne prepísala. Zásadnú rolu zohral pred siedmimi rokmi aj holub. Vo vtedy nie obľúbenej asane som sa prvýkrát odovzdala cez dlhý výdych diskomfortu a objavila tak znova ďaľšiu obohacujúcu dimenziu jógy, ktorú rada nechám prebádať aj vás.

IG: eslayoga.prague

 

ENG

I am a certified instructor of Vinyasa yoga trained in Barcelona and Yin yoga trained under Angela Jervis Read. I believe in balance, which is why I teach both dynamic and gentler styles of yoga.

In addition to strength, mobility and flexibility, every class will always find space also for mindfulness, meditation and yogic breathwork. The goal of our practice together is that you feel energised, more spacious, and peacefully grounded in yourself and the world around you.

I see yoga as a fertile ground for connecting the body with the mind. And for my own peace. Asana practice allows me to also explore my human potential which I am curious about more and more. I like to combine it with Vipassana meditation so that I am able to clear my thoughts and discover new perspectives.

My journey of yoga began more than a decade ago. At the beginning, I saw it mainly as a form of physical exercise. Over the years, I opened the door to meditation in a Thai monastery, and this changed my perception completely. Seven years ago, one pigeon played an important role too.  It was in this then not my favourite pose that I surrendered to the discomfort with one sincere exhale and discovered another enriching dimension of yoga that I am happy to explore with you too.

IG: eslayoga.prague